*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานงบประมาณและการเงิน วันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมกองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images