*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2561 ของ สงป. และประชุมบริหาร สงป. เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม งป.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images