*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐของ สงป.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images