*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images