*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

24 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.,พล.ต.ต.สมพงษ์. เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป.

และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์พระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี

และพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องโถง กง. อาคาร 5 ชั้น 3 ตร.

วันที่ 17 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.,พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป.,

ผบก.ในสังกัด ทุกท่าน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อนำเงินเข้าโครงการ

“63 บาทสู้ COVID-19 ปี 63“

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโถง กง. ชั้น 3 อาคาร 5 ตร.

24 ก.ค.63 เวลา 07.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมคณะเข้าร่วม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป และพิธีถวายสัตย์พระพรชัยมงคล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ณ อาคาร 1 ตร.

วันนี้ (12 ส.ค.63) เวลา 07.00-09.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 1 ตร.

วันนี้ 3 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ,พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป.

และข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ 17ก.ค.63 เวลา 13.30 น พล.ต.ท. พัฒนวุธ. อังคะนาวิน. ผบช สงป พล.ต.ต. สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช สงป ,

ผบก.ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "สงป. รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3"

ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้ากองการเงิน อาคาร 5 ชั้น 3 ตร..

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำตวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ คำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของ ตร.

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลง ๑ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ