*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 26 ต.ค. 60

พิธีรับ - ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สงป.

วันที่ 29 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 ณ ตร.

งานเกษียณ สงป. 2560

วันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ตร. 13 ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๙๙/๒๕๖๐ ลง ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานงบประมาณและการเงิน

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ