*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.พร้อม รอง ผบช.สงป.,ผบก.งป.,ผบก.กช.และ รอง ผบก. ในสังกัด สงป.

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เม.ย. 63 ณ กองการเงิน อาคาร 5 ตร.ชั้น 3

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี

กับ พล.ต.ต.หญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 1 เม.ย. 63 ณ ห้องสำนักงาน ผบช.สงป

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยการบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2653

วันที่ 30 มี.ค. 63 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 5 ชั้น 3 กง.ตร.

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำตวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ คำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของ ตร.

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลง ๑ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ