*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

วันที่ 17 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.,พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป.,

ผบก.ในสังกัด ทุกท่าน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อนำเงินเข้าโครงการ

“63 บาทสู้ COVID-19 ปี 63“

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโถง กง. ชั้น 3 อาคาร 5 ตร.

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก. ขึ้นไป ในสังกัด สงป.

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.63 ณ ชั้น 3 กง. อาคาร 5 ตร.

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.เป็นผู้แทน พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร4)

ในการมอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 365 ชิ้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

โดย ผบก.ในสังกัด สงป. เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 9 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

วันนี้ 3 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ,พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป.

และข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันนี้ ( ๓ มิ.ย.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตรฺ. เป็นประธาน ประกอบด้วย

รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ ตร.

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำตวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ คำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของ ตร.

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลง ๑ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ