*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

ประชุมมอบนโยบาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป.

วันที่ 20 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

งานเกษียณอายุราชการ สงป.2562

วันที่ 5 ก.ย.2562 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์รูม รร.เอเชีย กรุงเทพฯ

งานแสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่ใน สงป.

วันที่ 24 ก.ย.2562 ณ โรงแรมบางกอก แมริออท โฮเทล สุขุมวิท 57 กรุงเทพฯ

การประชุมมอบนโยบาย สงป.

และการมอบประกาศเกียรติคุณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 ณ ตร.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมแบบฟอร์ม
ติดต่อประสานงาน
ร.ต.ท.บริพนธ์ วิชิตชลชัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-2054 , 0-2205-2357
หรือไลน์กลุ่มประสานงานงบประมาณคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร


ประมาณการค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี
แบบสรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
แบบคำนวณ

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๒๕๖๑ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ