*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 61 ณ ตร.

ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 17 ม.ค.2562 ณ ห้องประชุม กง.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองราษฎร์บูรณะ/สะพานข้ามคลองราษฎร์บูรณะและวัดสารอด

วันที่ 1 ธ.ค. 61

โครงการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สงป.

วันที่ 16 ต.ค.61 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2561 ของ สงป. และประชุมบริหาร สงป.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๒๕๖๑ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ