*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.,

พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์ ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก.

เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

จากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 ก.พ. 63 ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

การประชุมบริหารราชการ สงป.ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร.

หารือร่วมกันระหว่าง 5 รัฐวิสาหกิจทางด้านสาธารณูปโภคกับ สงป.ตร.

วันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.

เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำงบการเงินและบัญชี

และกำกับดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2563

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. ,

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. และ พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ ผบก.กช. เป็นผู้แทน ตร.

ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้แก่สำนักงบประมาณ ในพิธีงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สำนักงบประมาณ

วันที่ 14 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงบประมาณ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลง ๑ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ