*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **

กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 ก.ค 61 ณ ศาลาพระราชศรัทธาธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

งานเกษียณ สงป. 2561

วันที่ 13 ก.ย. 61 ณ ห้องราชเทวี 1-2 โรงแรมเอเซีย

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐของ สงป.

วันที่ 16-17 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 รพ.ตร.

โครงการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สงป.

วันที่ 16 ต.ค.61 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 3 ก.ค.61 ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๒๕๖๑ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตร. จำแนกตามหน่วยงาน

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบดำเนินงาน) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ